Tytuł artykułu: O wykorzystaniu wzorów empirycznych do obliczania długości drogi pełnego wymieszania ścieków zrzucanych do rzek i kanałów

Autorzy: SKOWYSZ, A.

Słowa kluczowe: odległość pełnego wymieszania, prędkość dynamiczna, przekrój hydrometryczny, współczynnik dyspersji, szorstkość, naprężenie ścinające

Streszczenie: Większość modeli matematycznych stosowanych do analizy wpływu zrzutu zanieczyszczeń ze ściekami na jakość wód zakłada całkowite wymieszanie w punkcie zrzutu lub w małej odległości od niego. Całkowite wymieszanie jest jednak zjawiskiem rzadkim, a dystans na jakim następuje uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Problem wyznaczania odległości na jakiej nastąpi pełne wymieszanie należy rozpatrywać w danym przekroju rzecznym w dwóch wymiarach: poprzecznym i pionowym. Warto zaznaczyć, iż mieszanie uważa się za zakończone wówczas, gdy stopień wymieszania wynosi co najmniej 98%. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń odległości pełnego wymieszania zanieczyszczeń w wodzie wyznaczone dla rzeki Wisły poprzez zastosowanie empirycznych metod obliczeniowych spotykanych w literaturze.

Cytowanie w stylu APA: Skowysz, A. (2011). O wykorzystaniu wzorów empirycznych do obliczania długości drogi pełnego wymieszania ścieków zrzucanych do rzek i kanałów. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (3), 237-246.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Skowysz, 2011), następne powołania: (Skowysz, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Skowysz, Aleksandra. "O wykorzystaniu wzorów empirycznych do obliczania długości drogi pełnego wymieszania ścieków zrzucanych do rzek i kanałów." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 53 ser., vol. 20, nr 3, (2011): 237-246.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Skowysz 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Skowysz_2011_PNIKS, author={Skowysz, Aleksandra}, title={O wykorzystaniu wzorów empirycznych do obliczania długości drogi pełnego wymieszania ścieków zrzucanych do rzek i kanałów.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN53/A8/art8.pdf}, year={2011}, volume={20 (3)}, number={53}, pages={237-246}}

Pełny tekst PDF


Go Back